ข่าวในพระราชสำนัก (ตอน พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย) วันที่ 31 ธันวาคม 2560