ตลาดข่าว (ตอน ประชาชนเริ่มเดินทางกลับ หลังฉลองเทศกาลปีใหม่) วันที่ 2 มกราคม 2561