หนึ่งด้าวฟ้าเดียว (ตอนที่ 7) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561