หนึ่งด้าวฟ้าเดียว (ตอนที่ 15) วันที่ 13 มิถุนายน 2561