เจ็ดวันจองเวร 2 (ตอนที่ 12) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560